Det är dags att du från en egen husläkare

Tänk dig någon med stort vårdbehov, som möter flera olika vårdinstanser och riskerar att hamna i en situation där ingen läkare har en helhetsbild. Det skapar osäkerhet och otrygghet för en person som redan befinner sig i en utsatt situation och i värsta fall ökar risken för felbehandling.

När du känner din läkare skapas ökad trygghet, bättre tillgänglighet, högre kvalitet och en mer effektiv sjukvård.

När du känner din läkare slipper du dra hela din sjukdomshistoria vid varje besök. Mindre besvär kan enkelt lösas med ett telefonsamtal eller ett mejl. Du får dessutom en läkare som tar ansvar för dig genom hela sjukvårdskedjan och har kontroll över dina medeciner.

Trots tidigare satsningar genom åren har det inte lyckats med att skapa samma starka primärvård som finns i nästan alla andra jämförbara länder. En orsak är att det i Sverige finns alltför få specialister i allmänmedicin, allmänläkare.

Vi måste fortsätta att utbilda fler allmänläkare, men vi måste också göra det attraktivt för dem som redan är allmänläkare att arbeta på en vårdcentral.

Det dominerande skälet till att allmänläkare slutar eller går ner i arbetstid är att arbetsbelastningen är för hög. Den enskilde allmänläkaren är helt enkelt ansvarig för alltför många patienter.

Liberalerna vill därför införa ett system där vårdcentraler som erbjuder sina patienter en husläkare får en högre ersättning, så fler läkare kan anställas och att var och en ansvarar för färre patienter.

En fast, namngiven husläkare skapar förutsättningar för en nära vård som på riktigt kan ta ett helhetsansvar för dig som patient. För Liberalerna är detta den viktigaste reformen i Västra Götalandsregionen för den kommande mandatperioden. Det är dags att få en nära vård där du känner din läkare och där din läkare känner dig.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Radioreklam Radio Treby

Här är lite av mina budskap även på ljudfil

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Liberalerna i Lidköpings prioriterade frågor

Prioriterade frågor
Mycket finns att göra och vi har många svar men vi vill inledningsvis nämna de som vi anser vara de fyra viktigaste frågorna i dagsläget.
1) Bygg inte bostäder i Hamnstaden men utveckla området från Lidan till Vänerblick till ett enhetligt rekreationsområde. Det har tagit alldeles för lång tid och kostat för mycket redan läs mer
2) Elektrifiera Kinnekullebanan. Liberalerna har med Kinnekullebanan i sin nationella plan på riksnivå. Vi ser detta som en direkt nödvändighet för regionens utveckling men även indirekt som reservtrafik för Västra Stambanan.

3) Värna Lidköpings centrum. Liberalerna har varit emot att flytta handel utanför centrum. Vi vill fortsatt prioritera satsningar för ett levande centrum med fri parkering och aktiviteter kring Nya Stadens torg.
4) Lidköping har både stora lån och en stort kapital på börsen. Vi ser ett behov att arbeta med detta mycket mer strategiskt och säkert än vad som görs i dagsläget.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Liberalerna i Lidköping

Lidköping har alla förutsättningar för att på riktigt bli en trygg och hållbar kommun för alla. Men då fordras ett ledarskap som levererar och ser till så att beslut blir verklighet.
Liberalerna är ett av Lidköping mest aktiva partier och har under denna mandatperiod än så länge lämnat in 23 motioner till kommunfullmäktige. Vi tar inte utgångspunkt i hur det har varit utan vad vi kan göra. Mycket av våra politiska förslag blir efter några år även andra partiers frågor. Vi välkomnar detta och kommer inte sluta ligga steget före. Så gäller i dagsläget tex. badhus vid Framnäs, utveckla hamnstaden men utan bostäder, utveckla centrum före externa handelsområden, m.m.
Vi ser en kommun där alla får plats och ger inte skillnad på om du är nyinflyttat eller om du levt här länge. Samma regler, ansvar och förutsättningar gäller för alla.
Vi ser ett ansvar att utveckla staden för alla invånare och inte bara för ett fåtal.
Liberalerna i Lidköpings centrala budskap är att vi som Liberala politiker har en skyldighet att utan prestige eller politiska bindningar agera för att skapa ett Lidköping där varje individ kan utvecklas och känna trygghet. Samtidigt har samhället såväl som varje individ en skyldighet att verka för att varje individs rättigheter skyddas. Vi tror därför på vikten av att samhällskontraktet upprätthålls, att kommunen ska bedrivas effektivt och ekonomiskt sunt och begränsas till dess grundläggande uppgifter.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Du skall vara trygg i Lidköping

Lidköping skall vara en mycket trygg kommun när det gäller att vistas ute och att kunna få stöd och hjälp när jag behöver.
Liberalerna vill:

• Bostadsinbrott och andra tillgreppsbrott måste förhindras. Arbetet mellan polis, invånare och kommunen bör fördjupas och nya arbetssätt prövas.
• Kommunen bör införa trygghetsvärdar under kvällar och nätter då många personer är i rörelse.
• Arbetet med att se över belysning på allmänna platser skall fortgå.
• Ingen skall behöva vara hemlös i Lidköping. Uteliggare och hemlösa måste erbjudas eget boende.
• Kommunen skall arbeta aktivt mot alla typer av missbruk – särskilt hos unga. Detta skall ske både i skolor och i övriga samhället. Det skall finnas bra information och stöd för anhöriga.
• Utökade kontroller i skola skall göras gällande narkotikainnehav eller försäljning.
• Kommunen bör införa en tydlig uppföljning av statistik avseende begångna brott och antalet polisanmälningar samt vara beredd att vidta åtgärder för att minska brottsligheten. En nollvision mot brott bör antas.

• Social och arbetsmarknadsnämnden får de möjligheter de behöver för att stödja och hjälpa de som är mest utsatta i vår kommun. I dagsläget begränsas detta.
• Vuxennärvaro i de miljöer barn och unga rör sig måste öka.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Integration i Lidköping

Lidköping skall aktivt arbeta för ett väl integrerande samhälle. Det största ansvaret ligger på varje enskild individ att integrera sig i och bli en del av samhället. Kommunen ansvar ligger i att möjliggöra detta genom framförallt utbildning i Svenska och samhällskunskap.
Samma regler och möjligheter skall gälla för alla
Liberalerna vill:

• Kommunen bör gå i frontlinjen för s k inträdesjobb.
• Fortsätt att stimulera utvecklingen av Campus och öka hastigheten för valideringar.
• Fler skall gå Svenska för Invandrare (SFI) med förstärkt samhällskunskap. Svenska språket är en förutsättning för integration och samhällskunskap en nödvändighet för att kunna bli en del av samhället.
• Krav på motprestation för alla invånare för att få ekonomiskt stöd.
• Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck var det än förekommer och acceptera inte könsdiskriminering.
• Stopp för nya religiösa friskolor.
• Säkerställa att föreningar som uppbär kommunala föreningsbidrag bedrivs enligt demokratiska regler och enligt våra gemensamma värderingar.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förskola och skola i Lidköping

För oss Liberaler går skolan alltid först. Det är här du bygger grunden och skapar förutsättningar oavsett familjeförhållande. Uppväxten och skoltiden går inte i repris och är oerhört viktig för en bra framtid. Skolan måste därför ha fokus på kunskap. Arbetsmiljön för både elever och lärare ska vara lugn. Skolan skall ge jämlika förutsättningar där familjeförhållande och bakgrund inte skall ge olika förutsättningar till att lyckas. En framgångsrik skola förutsätter att läraryrket har hög status och ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Förskolan ska inte vara skola men den ska vara lärorik.
Liberalerna vill:
• Införa en läs och skrivgaranti från andra klass.
• Att alla lärare och skolledare ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
• Att det ska löna sig att vara en skicklig pedagog. löne/karriärmöjligheter för att dels öka rekryteringen till lärarutbildningar och också säkerställa att duktiga lärare vill stanna och utvecklas i yrket.
• Tjänsterna som förstelärare skall vara fasta.
• Lektorstjänster skall införas på gymnasiet.
• Alla elever har rätt till stöd för att anta nya utmaningar oavsett nuläge. Att få hjälp och stöd att klara höga betyg skall vara lika självklart som att få stöd och hjälp att klara sig från underkända betyg.
• Specialpedagogiskt stöd och tillgång till speciallärare är av största betydelse. Mer insatser ska inriktas på de tidiga skolåren. En diagnos skall inte vara ett krav för att få stöd i skolarbetet.
• Vi vill se fler speciallärare och specialpedagoger i skolan så att stöd kan ges i den utsträckning som behövs
• Vuxna i skolan har ansvar att ingripa mot mobbning. Skolan måste arbeta målmedvetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling.
• Alla har rätt till barnomsorg på kvällar, nätter och helger om föräldrarna har arbeten som kräver de arbetstiderna.
• Föräldrarna ska få ekonomisk ersättning för att lösa barnomsorgen om kommunen inte klarar att erbjuda barnomsorg i tid.
• Städning av våra förskolor och skolor skall ske varje eller varannan dag för att undvika allergier och smittor (i dagsläget sker detta var tredje dag).
• Barnkonventionen skall beaktas i all kommunal verksamhet.
• Lärarens auktoritet och ledarskap måste stärkas.
• Kvalitén i skolan är avgörande, Friskolor som uppvisar goda skolresultat måste få möjligheter att utvecklas och växa så att fler kan få ta del.
• Sträva mot att varje pedagog har de förutsättningar som krävs för att stödja varje elevs individuella lärande.
• Verka för att lokaler utformas så att alla elevers behov av trygghet tillgodoses avseende lärandemiljön.
• Att arbeta för att vi får en skola som är likvärdig och kompensatorisk och där alla barn och unga får förutsättningar att klara målen.
• Etablera och vidareutveckla metoder som Skolfam för att säkerställa att familjehemsplacerade barn och unga med risk att hamna i utanförskap klarar sin grundskola och får en möjlighet att gå vidare i sina liv.
• Inrätta en funktion som familjekoordinator som stöd till familjer med barn med behov av särskilt stöd för att tillvarata familjens och barnets intressen.
• Förbättra möjligheterna för lärarna att renodla sin verksamhet till lärande genom att exempelvis införa lärarassistenter och coacher som kan avlasta på olika vis.
• Öka alternativen till förskolan genom att exempelvis öka antalet familjedaghem.
• Lokala kök med säsongs- och närodlade livsmedel skall finnas i kommunens verksamheter inom t ex skola och åldringsvård.
• Ohälsan bland barn och unga måste vändas. Ett led i detta är att elevhälsan med kompetens inom både fysisk och psykisk hälsa ska byggas ut.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Äldreomsorg i Lidköping

När vi blir äldre skall vi inom äldreomsorgen inte fråntas vår frihet och rättigheter. Det är inte en fråga om vid vilken ålder jag som individ skall få bestämma över hur jag vill ha mitt liv. Vi vill ha ett mer individuellt system som mer tar hänsyn till just mina behov och önskemål oavsett ålder. Det är lätt att tro att vi har bra omsorg om det inte tillåts något att jämföras med.
Liberalerna vill:
• Vi vill införa en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen.
• Vi vill införa LOV (Lag om valfrihetsystem) inom vård och omsorg.
• Det skall inte skall finnas några köer till demensboende.
• En äldreombudsman och ett äldreråd införs för att ta tillvara äldres egna önskemål och ge råd till politik och tjänstemän.
• Utvecklingen av seniorcentra skall fortsätta.
• Maten som serveras för äldre skall vara näringsrik, miljövänligt framtagen, närproducerad och i möjligaste mån tillagad i hemmet.
• Den äldre skall erbjudas valmöjlighet när det gäller att beställa mat. Måltiden skall vara en höjdpunkt.
• Säkerställ att det finns tillräckligt många trygghetsboenden på olika platser inom Lidköping.
• När man är äldre skall man få möjlighet att få hjälp av en äldrelots inom kommunen för vägledning i frågor om boende m m.
• Möjliggör för sociala kontaktpersoner som stöd mot ensamhet.
• Inför en familjekoordinator med uppgift att biträda och avlasta familjer med barn som har särskilda behov.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Jämställdhet i Lidköping

Som liberaler verkar vi för att både män och kvinnor får lika rätt till frihet, ansvar och makt. Vi ser till individen istället för till kön. Vi ser också att våld i nära relation måste upphöra,
Liberalerna vill att:
• Förskola, grundskola och gymnasium i Lidköping skall arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor.
• Stödet till kvinno- och mansjourer förstärks.
• Lidköpings kommun skall aktivt verkar för att motverka löneskillnader mellan män och kvinnor så att dessa skillnader är borta inom mandatperioden. Det skall ske en årlig lönekartläggning.
• Alla tjänster i kommunen ska vara heltidstjänster. Heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet.
• Det skall löna sig att utbilda sig och ta ansvar även inom kvinnodominerande yrken. De karriärtjänster vi inför för lärare och sjuksköterskor vill vi även införa för förskollärare.
• Oavsett religion eller historia så är varje individs jämställdhet en rättighet och ett krav i vårt samhälle. Det skall bedrivas ett aktivt arbete för att motverka hederskulturer.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fritid i Lidköping

En meningsfull fritid är viktig för alla boende i Lidköping och är en viktig faktor för inflyttning till kommunen.
Liberalerna vill:

• Bygga ett nytt badhus vid Framnäs vid Vänern så att inne- och utebad även kan kopplas till bad i Vänern. Efter flera år är nu fler partier inne på samma linje men de flesta ser det ännu bara som ett framtidsprojekt.
• Projektering för en ny idrottsplats startas upp med syfte att ersätta Framnäs IP så att fotbollen, friidrotten och andra idrotter kan växa och fortsätta utvecklas.
• Idrottens hus byggs ut så att vi även får en fullstor handbolls- och innebandyhall i Lidköping. Detta skapar även utrymme för övriga inomhusidrotter.
• Bidragen bättras på till den för samhället så viktiga ungdomsverksamheten som idrotts föreningar bedriver.
• Enbart föreningar som bygger på jämställdhet och demokratiska värderingar ska kunna få kommunalt föreningsbidrag.
• Spontanidrott utanför föreningar skall möjliggöras. Tex. Skateboard, Frisbeegolf m.m
• Besökare till Lidköping med husbil måste få bättre uppställningsplatser med möjlighet till toalett, dusch och tömning.
• Besökare till Lidköping med båt behöver tillgång till bränslepåfyllning.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar