Kultur i Lidköping

En aktiv och ambitiös kulturpolitik är för ett liberalt parti en självklarhet eftersom människor växer i möte med kulturen. Ett aktivt kulturutbud ökar även Lidköpings attraktion för turism och nyinflyttning.
Liberalerna vill:
• Utveckla aulan på DLG-gymnasiet för att möjliggöra en scen för teater, dans och musik. Det ger dubbel effekt då gymnasiet även får en aula som är i behov av renovering.
• Ha ett bättre nyttjande av kommunens lokaler för kulturändamål, exempelvis på kvällstid.
• Hembygdsföreningarna ska ges ett rejält ekonomiskt stöd.
• Tillse att de statliga medel som finns för landsbygdsutveckling även utnyttjas inom kulturområdet.
• Bidragen bättras på till den för samhället så viktiga ungdomsverksamheten som kulturföreningar bedriver.
• Vi vill ge ökade möjligheter till aktiviteter för ungdomar som inte är medlemmar i någon förening. Detta innebär även ökade satsningar på anläggningar och lokaler för dessa grupper.
• Utveckla, ge stöd till hembygdsförening, köp in mer mark och marknadsför det ”Historiska Lidköping”. Limtorget och området däromkring skulle kunna vara grunden för detta. Flytta ett eller fler av de ”röda husen” till detta område.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hållbarhet och miljö i Lidköping

Lidköping skall vara en hållbar kommun som värnar luft, vatten och mark. Vi tog kampen för naturen i Råda Ås och sätter miljön främst i alla beslut.
Liberalerna vill:

• Lidköping skall verka mot Sveriges 16 nationella miljömål och skall vara en plattform för all kommunal verksamhet
• Vänerkommunernas samarbete skall utvecklas för att skydda Vänern från gifter samt föroreningar.
• En reservplan för vattenförsörjning planeras och möjliggörs om nuvarande vattenintag i Vänern av någon anledning inte kan användas. Vatten är vårt viktigaste livsmedel
• Kontroll av utsläpp från värmeverket skall ske kontinuerligt. Även via långtidsmätning för att säkerställa att så lite dioxiner som möjligt släpps ut.
• Lidköpings energibolag skall möjliggöra att vi snarast möjligt ställer om till hållbar kommunal energiförsörjning med siktet inställt på 100% förnyelsebar energi. Att värma upp vatten i Lidköping via att importera sopor är inte hållbart. Lidköping är en plats där solen är en outnyttjad energikälla och det vill vi ändra på.
• Kommunens upphandling bör vara enklare. Miljö- och social hänsyn skall tas med fokus på lokala producenter och leverantörer.
• Lidköping är i dag medlem i ett biosfärområde. Detta måste utnyttjas så att vi får en bättre kunskap och delaktighet i vår närmiljö.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Jobb och företagande i Lidköping

Utredningar påvisar att en kommun skulle behöva 50.000 invånare för att på bästa sätt få ekonomi till kommunal verksamhet. Ett gott företagsklimat är en förutsättning för företagsetableringar som i sin tur skapar nya jobb och ökade skatteintäkter. Fler jobb skapar mer pengar till vård, skola och omsorg m.m.
Liberalerna vill:
• Fler och riktade åtgärder ska startas upp för att stötta och hjälpa företag som vill etablera sig i Lidköping. Arbetet bör bedrivas mer uppsökande från kommunens sida.
• Förenkla kommunala regler och tillse att det generellt blir lägre kostnader för företag.
• Näringsliv föder näringsliv. Lidköping måste bli en företagsvänlig kommun där man vill starta eller dit man vill utveckla sitt företag.
• Etablera en inkubatorsverksamhet för företag som hjälper människor att förverkliga deras affärsidéer.
• Stärk samarbetet mellan kommunen, universitet, högskola och näringsliv.
• Vidareutveckla arbetet med att erbjuda eftergymnasiala utbildningar av olika slag för att bidra till kompetensförsörjning.
• Möjliggöra för unga att driva företag/UF-företag som sommarjobb.
• Lidköping skall sträva efter en topplacering i nationell företagsranking.
• Stärk kommunens näringslivs-bolag ”Tillväxt Lidköping AB” för att värna och utveckla samarbetet mellan företagare i Lidköping samt för att skapa goda förutsättningar för företagande i Lidköping.
• Gör om Tillväxt Lidköping AB till en angelägenhet för samtliga företag inom kommunen genom att avveckla krav på medlemskap.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kommunal ekonomi och styrning

En kommun skall liksom en familj kunna leva på sin inkomst men så är inte fallet för Lidköpings kommun i dag. De senaste åren har det skapats ett beroende av marknadens utveckling för att klara av att finansiera den kommunala verksamheten (Gullspångskapitalet). Vi ser detta beroende som en varningssignal och kommer fortsatt agera för en bättre ekonomi och riskhantering.
Liberalerna vill:

• Det är prioriterat att det sker en befolkningsökning i kommunen så att skatteintäkten ökar. Vi måste arbeta proaktivt och uppsökande för att uppnå detta mål.
• Vård, skola och omsorg prioriteras i det kommunala budgetarbetet. Grundskolan får i förhållande till jämförande kommuner ett mindre anslag i Lidköping och det vill vi förändra.
• Säkerställ en god ekonomisk styrning och kontroll inom samtlig kommunal verksamhet för att värna ett optimalt nyttjande av skatteintäkterna.
• Ett nytt och liberalt ledarskap behövs för Lidköping.
• Trots att digitalisering kommer att förenkla och förbättra ser vi att antalet anställda inom kommunens verksamheter kommer inte att minska utan på sikt troligen att öka.
• Att trivas på jobbet och orka med ett hårt arbete fordrar bra personalvård. Liksom i näringslivet vill vi att anställda skall får ett friskvårdsbidrag på 1.500 kr för eget bruk.
• Planerna på bostadsbyggande i Hamnstaden bör stoppas och utvärderas. Området bör användas som ett fritidsområde för alla.

• En del av kommunens kapitaltillgångar skall kunna placeras i strategiska placeringar med tillväxtfokus och därmed potentiellt ökade skatteintäkter. Detta istället för att som i dagsläget lånefinansiera alla investeringar.
• Budgetera och använd inte värdetillväxten i Gullspångskapitalet i förväg. Låt kommuninvånare medverka i beslut av vad föregående års värdetillväxt skall används till.
• Det skall löpande ske en strukturerad utvärdering och stresstest av kommunens förvaltning av Gullspångskapitalet. Det är väsentligt att det bl a finns en förutsägbarhet och planering inför eventuella ekonomiska kriser. Det bör även övervägas om förvaltningen bör spridas på fler kapitalförvaltare än som nu är fallet
• Ett beslut bör tas om en långsiktig plan för att öka skatteunderlaget via ökat näringsliv, fler kommuninvånare och ökad turism så att vi klarar egenfinansiering i större utsträckning.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bo och leva i Lidköping

Lidköpings unika läge med en fantastisk natur och sjönära läge ger alla förutsättningar för framtiden om vi tar tillvara på detta på ett omsorgsfullt sätt.
Liberalerna vill:
• Utveckla och knyt ihop området mellan Lidan och Vänerblick till ett enda stort sammanhängande rekreationsområde utan bostäder för Lidköpingsbor och turister. En lång strandpromenad med cafeteria, grillplatser, långbrygga, bad och grönområden för bl.a. picknic sport och lek.
• Förenkla för människor att pendla med bil, tåg, buss och cykel inom och utom kommunen. Ditt behov skall avgöra.
• Centrum och dess handel är hjärtat av Lidköping. Vi vill värna detta och bygga Lidköping från Centrum och utåt.
• Det skall byggas fler lägenheter, hyres- såväl som bostadsrätter, anpassade för alla generationer i alla delar av kommunen.
• Underlätta och verkar för en levande landsbygd och möjliggöra för människor att bo där de önskar.
• Utred om nuvarande plats för båtgården går att använda för sjönära boende.
• I samband med markanvisningar där ett privat eller offentligt ägt byggbolag för möjlighet att förvärva kommunal mark för att uppföra bostäder skall kommunen verka för att 5% av lägenheterna skall lämnas till den allmänna kön och andra allmänna behov.
• Stöd till utbyggnaden av bredband ska prioriteras både i tätorter och på landsbygden.
• Öka antalet P-platser och förbättra tillgängligheten för bilparkering.
• Inför 2 timmars fri parkering i centrum.
• Öka tillgänglighet för laddstolpar för att bidra till eldrift av bilar.
• Vi värnar strandskyddet för rätten för boende i Lidköping och turister att ha en tillgänglighet till Vänerns strand.
• För att öka tillgängligheten till stränderna för allmänheten och utveckla turismen vill vi öka avtalet s k LIS områden (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge).
• Vi vill behålla de stadsnära skogarna för bland annat rekreation och utflykter för skolbarn.
• Vi anser att Framnäs IP skall flyttas för att ge plats för centrumnära bostäder.
• Kollektivtrafiken inom kommunen skall utvecklas och förbättras med senare tider.
• Tillse att Kinnekullebanan blir en riks och regional angelägenhet för att elektrifiera och få en driftsäker och snabbare tågtrafik.
• Tomtmark måste finnas för de som vill bygga hus i Lidköping.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Liberalerna har alliansens bästa miljöpolitik

Rubriken är kaxig och det gillar jag men det är inte vare sig mina eller partiets ord utan oberoende Naturvårdsverket. Det är nu andra valet i rad som vi får detta erkännande. 

Vår politik bygger på samarbete inom EU och framtidsinriktade lösningar.  Skattehöjningar och förbud löser inte problem och skapar ingen delaktighet. Miljöproblematiken berör oss alla och vi måste därför alla vara med och påverka.

Liberal klimat- och miljöpolitik

1. Grön skatteväxling – förorenaren ska betala. Den som smutsar ner eller skadar miljön eller klimatet ska betala för det – oavsett om det är länder, företag eller privatpersoner som smutsar ner. Höjd skatter på utsläpp och miljöskadlig verksamhet ska kompenseras med sänkta skatter på arbete och företagande.

2. Mer EU för klimatet – gemensam EU-koldioxidskatt. Utsläpp och växthusgaser känner inga gränser. Därför måste vi hitta lösningar tillsammans i världen och inom EU. Det är djupt oroande att nationalister, som SD, undergräver behovet av Parisavtalet och EU-samarbetet. Vi vill istället ha mer av EU och för klimatets och konkurrensens skull vill vi ha en gemensam europeisk koldioxidskatt vilket också aktualiserats av Frankrikes president Macron. Även EU:s system för handel med utsläppsrätter måste fungera bättre.

3. En EU-plastavgift – ökad miljöstyrning i EU-avgiften. Plastanvändningen är både en resurs- och avfallsfråga. Plast som driver i våra hav känner inga landsgränser och det behövs gränsöverskridande åtgärder för att komma åt problematiken. Vi är positiva till EU-kommissionens förslag kring en ny EU-avgift som baseras på den plast som inte återvinns i respektive medlemsland. Det kommer att driva på medlemsstaterna att öka takten i återvinningen och att vid behov införa nationella plastskatter. Vi vill redan nu införa en nationell plastavgift på plastpåsar.

4. Nej till ygskatt på resande – inför avgift på utsläpp istället för på resande. Flyget måste i ökad grad stå för sina klimatkostnader. Regeringens ygskatt beskattar alla ygresor lika oavsett utsläppsnivåer eller hur mycket biodrivmedel som nns i tanken. Vi vill istället öka ygbolagens incitament att minska sina utsläpp genom en avgift på ygets koldioxidutsläpp. De yg som släpper ut mer ska helt enkelt betala mer än de som släpper ut mindre. Teknikutvecklingen går framåt och ett modernare ygplan släpper ut betydligt mindre än äldre modeller. I väntan på en europeisk skatt på ygets utsläpp vill vi att er plan ska yga på biobränsle. Vi vill också införa en obligatorisk klimatdeklaration vid köp av ygresor.

5. Nej till sänkt dieselskatt. När andra partier ordinerar ökat stöd till fossila bränslen för att stötta svenskt jordbruk står vi fast vid att utsläppen måste ner. Användningen av fossila bränslen är ju en del av klimatproblemet och ska inte uppmuntras, utan minska. De riktade subventionerna till fossila bränslen i jordbruket och gruvnäringen ska därmed bort. Istället vill vi sänka skatten på jobb och företagande vilket skulle underlätta för jord- och skogsbruksföretagen.

6. Smartare ekonomiska styrmedel för bilar. Förmånsvärdet för bilar som inte är miljöbilar ska höjas. Reseavdraget ska stramas åt i storstäderna där det nns bra kollektivtra k men bli mer generöst på landsbygden där människor ofta är i stort behov av bilen. På lokal nivå behövs åtgärder för att främja bilpooler, till exempel genom förbättrade parkeringsmöjligheter. Genom nya affärsmodeller och digitalisering ges ökade möjligheter till effektiv utnyttjande av resurser.

7. Kärnkraften behövs för klimatets skull. FN:s klimatpanel lyfter fram kärnkraften för att minska världens utsläpp och då ska Sverige inte gå i motsatt riktning. Vi måste behålla vår kärnkraft och även välkomna att den utvecklas. Beslutet om 100 procent förnybart elsystem till år 2040 ska rivas upp och ersättas med ett mål om 100 procent fossilfritt med en mix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Sverige behöver en klimatsmart, utsläppsfri och trygg elförsörjning till konkurrenskraftiga priser. Vi ska inte bli beroende av tysk kolkraft eller oljeeldning oavsett hur kallt eller varmt det är, hur lite solen lyser eller hur lite vinden blåser.

8. Klimatinvesteringar behövs – men slösa inte med skattepengar. Nu behövs långsiktiga och klimatsmarta investeringar som kommer många till del. Det kan handla om stadsplanering, investeringar i järnvägen, cykelbanor och laddstolpar. Skattepengar ska inte användas till ineffektiva klimatprojekt eller till att subventionera människors privata inköp av exempelvis cyklar och båtmotorer.

9. Mer forskning och utveckling. Sveriges välfärd och tillväxt är beroende av en konkurrenskraftig industri. Samtidigt står industrin för en stor del av våra koldioxidutsläpp och alla insatser för att minska utsläppen är viktiga. Det behövs forskning och utveckling för att tillsammans med industrin få fram klimatsmarta lösningar som minskar industrins utsläpp.

10. Rädda haven och skogen. Vi vill stoppa övergödningen i våra hav, sjöar och vattendrag och minska nedskräpningen i hav och natur. Fisket ska vara långsiktigt hållbart för att sken inte ska ta slut. Statliga resurser ska nnas för att skydda värdefull skog, värna den biologiska mångfalden liksom till att rädda våra hav från föroreningar och skräp.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sommarmusik och samtal

Lite sommarmusik och blandade samtal.

https://www.radiovara.se/lyssna/liberal/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stor är ändå liten när man är ensam

Nu börjar Storbritanniens ministrar hoppa av sina uppdrag den ena efter den andra. Att gå ur EU var inte så lätt som de trodde och troligen vill de inte sitta på sina uppdrag och ta konsekvenserna när faktum mer och mer visar sig att Brexit gick fel.

Varför skulle EU ge några som helst förmåner till ett land som valt att inte vilja vara med. Antingen är man med i EU eller så är man inte med i EU. Storbritannien hamnar säkerligen trots att de är Européer (även om de ser sig som Britter) på samma handels och avtalsnivå som länder utanför EU.  

Storbritannien som Europas finanscentrum försvinner och därmed många företag och arbetstillfällen.

Det som är tråkigt är att länder som inte lever upp till EU´s gemensamma visioner och åtaganden knuffar ut ett land Storbritannien men det drabbar ändå Storbritannien mycket hårdare än om de varit kvar.

Samarbetet inom EU kommer att förstärkas år efter år och detta gör att EU som handelsområde bara kommer att öka. 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kandidatguider

Har nu fått resultatet från ytterligare en kandidatguide, Företagarnas. Riktigt roligt att först göra dem för att på allvar sätta mig in i mina egna åsiketer och ställningstaganden. Sen är det roligt att se om det blir respons i vad ni väljare tycker.

Här är den senaste profilen jag fått fram: https://www.foretagarna.se/kandidatguiden/kandidater/par-johnson/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Varför bry sig om att Nazister åter försöker ta makten?

Martin Niemöller, en tysk präst och berömd Hitlermotståndare, skrev efteråt en dikt om hur detta kunde hända:

Först kom de för att hämta judarna
men jag höjde inte min röst, för jag var inte jude.
Sedan kom de för att hämta kommunisterna
men jag höjde inte min röst, för jag var inte kommunist.
Sedan kom de för att hämta fackföreningsfolket
men jag höjde inte min röst, för jag tillhörde ingen fackförening.
Sedan kom de för att hämta mig
och då fanns ingen kvar som kunde tala för mig.
——
Kunde inte låta bli att kopiera in detta i min blogg nu när det är ett faktum att normaliseringen av rasism gått så långt så Nazister helt öppet vågar sig ut på gatorna igen.
Jag har emellanåt funderat varför jag lägger ner så mycket tid på mitt engagemang inom Liberalerna och landar allt som oftast i att:
* Jag tror mig kunna göra nytta och är allmänt kunnig i de flesta politkområden (framförallt ekonomi)

* Jag kan inte bara låta det onda ta över utan att ha gjort vad jag kan.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar